Dostępność

Deklaracja dostępności

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie .

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • dokumenty publikowane na stronie nie posiadają nazwy i rozmiaru pliku,
 • brak tekstów alternatywnych do grafik,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak mapy strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2023-03-14 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wyróżnienie odnościków;
 • możliwość zmiany wielkości tekstu;
 • możliwość zmiany kontrastu;
 • możliwość zmiany odstępów między wierszami oraz między tekstami;
 • możliwość podświetlania linków;
 • widoczny focus.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie, ul. Bolka 8a, 59-420 Bolków. Miejsca parkingowe: przed budynkiem Oddziałów Przedszkolnych znajduje się parking ogólnodostępny, bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dostępność wejścia: budynek posiada jedno wejście główne oraz dwa wyjścia ewakuacyjne. Dojęcie do wejścia głównego nie posiada barier architektonicznych. Dostępność komunikacyjna: budynek, gdzie znajdują się Oddziały Przedszkolne jest piętrowy. Dostępność dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim jest utrudniona na I piętro z uwagi na brak windy. Drogi ewakuacyjne zostały odpowiednio oznakowane. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Brak jest systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome lub słabo widzące, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: – napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, – wysłanie maila na adres: sp@bolkow.pl

1. Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności wersja nr 2

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych