Informacja dla uczniów klas 8 dotycząca testu diagnostycznego

W dniach 17,18,19 marca b.r. odbędzie się stacjonarnie w szkole próbny egzamin ósmoklasisty.

Uczniów klas 8 obowiązuje strój galowy.

 

Egzaminy odbędą się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania przeprowadzania w 2021r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty  z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Uczniowie testy będą rozwiązywali w tych samych  salach co główny egzamin i zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ogłoszonymi przez CKE.

 

 

17 marca 2021(środa) godz. 9.00  – język polski – czas trwania egzaminu 120min

18 marca 2021 (czwartek)  godz. 9.00 – matematyka – czas trwania egzaminu 100min

19 marca 2021(piątek) godz. 9.00 – języki obce – czas trwania egzaminu 90min

 

W dniach egzaminu próbnego nie ma zajęć dydaktycznych dla klas 8.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 1. Zdający powinien mieć na każdej części egzaminu ósmoklasisty:
  a. długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi), (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych)
  b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
  Wszystkie rysunki uczniowie wykonują długopisem lub piórem. Na egzaminie nie można korzystać z ołówka, kalkulatora oraz słowników.
  Na teście diagnostycznym każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.2. Podczas egzaminu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku, któremu numer wylosował przewodniczący. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane wyżej, a w przypadku uczniów chorych i niepełnosprawnych – leki i inne pomoc konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

  4. Nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, odtwarzaczy mp3, smartwatchy) lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.

  5. Uczniowie nie mogą komunikować się z rówieśnikami w trakcie egzaminu i są zobowiązani do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

6. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

7. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 

Przebieg egzaminu
1.Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL.

Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

2. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

3. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów.

4. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wprowadzeniem grup podczas wpuszczania zdających na egzamin i wychodzenia po egzaminie

 1. Uczniowie klas 8 na test diagnostyczny/egzamin próbny wchodzą wejściem między segmentami A i B ( byłe wejście do gimnazjum).

 

 1. Uczniowie do szkoły przychodzą w godzinach 8.30-8.45 i udają się bezpośrednio do swoich sal, przyznanych zgodnie z przydziałem zapisanym w dalszej części wiadomości.

 

 1. Przydział sal dla uczniów:
Nr sali Nr klasy Liczba uczniów Kody uczniów
1 A24 8 C03,C06,C07,C08,C09,C10,C13,C16
2 A25 7 A01, A03, A05, A06, A07, A08, A10
3 A26 6 B01, B02, B03, B04, B05, B07
4 A27 8 C02, C04, C05, C11, C12, C14, C15, C17
5 A22 4 A02, A04, A09, C01
6 A12 1 C19
7 C18 1 C18
8 dom 1 B15
9 biblioteka segm. A 1 B06
10 A20 7 A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17
11 A19 7 B08, B09, B10, B11, B12, B13, B14

 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 1. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 1. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 1. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 

 Środki ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa

 

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej/testu diagnozującego, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.