Projekt „Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków”

   Rekrutacja uczniów do projektu „Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków”
Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie bierze udział w
projekcie pn. „Wsparcie uczniów z terenu gminy Bolków”. Obecnie trwa rekrutacja uczniów
do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły bądź u wychowawcy.
   Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –
konkursy horyzontalne.
   Projekt realizowany jest od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności w celu niwelacji negatywnych
skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą
nauką zdalną, u 229 (106K) wśród 286 uczniów (136K) objętych wsparciem, z terenu Gminy
Bolków (powiat jaworski, woj. dolnośląskie) w okresie 01.09.2022-30.06.2023