Regulamin zachowania się uczniów na przerwach

 

  1. Przychodzimy do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
  2. Jesteśmy kulturalni – nie krzyczymy, nie prowokujemy hałaśliwym zachowaniem oraz nie zaśmiecamy budynku szkoły.
  3. Bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom nauczyciela dyżurującego.
  4. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa – niedopuszczalne jest bieganie po korytarzu, schodach, siadanie na parapetach, otwieranie okien.
  5. Na lekcje oczekujemy w pobliżu klasy, w której będą odbywały się zajęcia.
  6. Dbamy o mienie szkolne i odpowiadamy za jego zniszczenie.
  7. Uczniów obowiązuje absolutny zakaz korzystania z urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku na terenie szkoły.
  8. W czasie przerw nie opuszczamy budynku szkoły bez uzasadnienia.
  9. Nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów i nie stosujemy innych używek.
  10. Nie wolno grać w gry i uczestniczyć w zabawach zagrażających  zdrowiu i życiu uczniów.

 

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do

zapoznania  się i przestrzegania

powyższego  regulaminu.

Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie

obniżoną  oceną z zachowania.