SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

 W BOLKOWIE

 

 

 

Celem Szkolnego Programu Profilaktycznego są działania profilaktyczne skierowane zarówno na czynniki ryzyka jak i czynniki chroniące. Warunkiem skutecznej profilaktyki jest skoordynowanie działań we wszystkich obszarach funkcjonowania oraz włączenie się rodziców i różnych instytucji pozaszkolnych do realizacji zadań zawartych w programie.

Biorąc pod uwagę, iż czynniki ryzyka to cechy sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych  a czynniki chroniące to cechy, sytuacje i warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka efektywność programu profilaktycznego jest zależna od jego spójności. Z istniejącymi dokumentami wyznaczającymi funkcjonowanie placówki oświatowej takimi jak : Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy, Plan Nadzoru Pedagogicznego.

 

 

 

 

 

Oddziały przedszkolne

 

Cele Zadania Sposoby realizacji Osiągnięcia uczniów  
Cel I

 

Wdrażanie do życia w społeczności przedszkolnej.

* wdrażanie do przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka

 

 

 

* dbanie o czystość i estetykę sali i otoczenia szkoły

oraz uczenie dbałości o bazę materialną sali i szkoły,

 

* kształtowanie prawidłowych relacji na płaszczyznach,

nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel

 

 

* wyrównywanie szans edukacyjnych,

 

 

 

 

 

 

* kształtowanie umiejętności współdziałania

w grupie,

 

*zaznajomienie z wybranymi treściami Kodeksu Przedszkolaka,

 

 

 

* przeprowadzenie cyklu zajęć mających na celu uświadomienie uczniom w jakim miejscu dobrze nam się bawi i pracuje i dlaczego musimy wszyscy o nie dbać,

 

*przeprowadzenie zajęć mających na celu integrację uczniów z grupą rówieśniczą,

* kontrakt grupowy zawarty między uczniami a nauczycielem,

*przeprowadzenie zajęć na temat Praw Dziecka,

 

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

– zajęcia logopedyczne,

– współpraca z rodzicami,

– współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

– współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami

 

* wycieczki,

* imprezy i uroczystości szkolne, przedszkolne, grupowe i klasowe,

* uczeń zna wybrane Kodeksu Przedszkolaka,

* uczeń respektuje prawa i obowiązki przedszkolaka,

 

* uczeń dba o swoją salę i szkołę,

* uczeń dba o mienie szkolne,

 

 

 

* uczeń współdziała w grupie i właściwie odnosi się do rówieśników,

* uczeń przestrzega ustalonych reguł,

* uczeń akceptuje uczucia innych,

 

 

*uczeń korzysta z różnych propozycji szkoły,

 

 

 

 

 

 

* uczeń bierze udział w życiu klasy, grupy, społeczności uczniowskiej,

 
Cel II

 

Dbanie o zdrowie swoje i innych

* zapoznanie uczniów ze sposobami dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 

 

 

 

* kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo i życie własne oraz innych, uczenie zdrowego stylu życia,

 

 

 

* poznanie podstawowych zasad poruszania się w ruchu drogowym,

* wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu kołowego.

* przeprowadzenie zajęć na temat tego, co robić, aby być silnym i zdrowym i, aby zapobiegać nadwadze, niedowadze i wadom postawy,

– organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną, lekarzem stomatologiem i innymi specjalistami,

 

* przeprowadzenie zajęć dotyczących sposobów na skuteczne i bez agresji rozwiązywanie konfliktów

* zabawy ruchowe i zajęcia wizualizacyjne wyciszające agresję,

* realizacja programów profilaktycznych,

 

* zabawy symulacyjne

– wycieczki,

– konkursy,

– wizyty w bibliotece,

– kino,

– teatr,

* pogadanki połączone z instruktażem,

* ćwiczenia symulacyjne,

* rozmowy indywidualne,

* spotkania z przedstawicielem Policji,

*instruktażowe

rozmowy indywidualne,

* uczestnictwo w konkursach,

 

*uczeń wie w jaki sposób należy pielęgnować swoje ciało i psychikę,

 

 

 

 

 

*uczeń potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i innych,

 

* uczeń radzi sobie z napięciem,

 

 

 

* uczeń umie zachować się w sytuacjach zagrożenia,

* uczeń uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

* uczeń zna zasady poruszania się po jezdni,

* uczeń stosuje przepisy podczas poruszania się po jezdni,

 

 
 

Klasa I

 

Cele Zadania Sposoby realizacji Osiągnięcia uczniów
Cel I

Wdrażanie do życia w społeczności klasowej, szkolnej, przdszkolnej.

* wdrażanie do przestrzegania Statutu Szkoły,

 

* dbanie o czystość i estetykę klasy i otoczenia szkoły

oraz uczenie dbałości o bazę materialną klasy i szkoły,

 

* kształtowanie prawidłowych relacji na płaszczyznach,

nauczyciel – uczeń, uczeń – nauczyciel

 

 

 

 

 

 

* zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* kształtowanie umiejętności współdziałania

w grupie,

*zaznajomienie z wybranymi treściami Statutu Szkoły,

 

* przeprowadzenie cyklu zajęć mających na celu uświadomienie uczniom w jakim miejscu dobrze nam się bawi i pracuje i dlaczego musimy wszyscy o nie dbać

 

*przeprowadzenie zajęć pt. „Jestem uczestnikiem grupy”,

* kontrakt klasowy zawarty między uczniami a nauczycielem,

* przeprowadzenie zajęć „Rozumiemy i akceptujemy uczucia innych ludzi”,

*przeprowadzenie zajęć warsztatowych na temat Praw Dziecka ze szczególnym uwzględnieniem tematu przemocy rówieśniczej

– zajęcia wyrównawcze,

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

– zajęcia logopedyczne,

– koła zainteresowań,

– współpraca z rodzicami,

– współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

– współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami

– zajęcia nadobowiązkowe,

 

* wycieczki,

* imprezy i uroczystości szkolne i klasowe,

* uczeń zna wybrane treści Statutu,

* uczeń respektuje prawa i obowiązki ucznia,

 

* uczeń dba o swoją klasę i szkołę,

* uczeń dba o mienie szkolne,

 

 

 

* uczeń współdziała w grupie i właściwie odnosi się do rówieśników,

* uczeń przestrzega ustalonych reguł,

* uczeń akceptuje uczucia innych,

 

 

 

 

 

 

*uczeń korzysta z różnych propozycji szkoły,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* uczeń bierze udział w życiu klasy i szkoły,

Cel II

 

Dbanie o zdrowie swoje i innych

* zapoznanie uczniów ze sposobami dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 

* zapoznanie uczniów z substancjami trującymi,

 

 

* uświadomienie uczniom szkodliwości dla zdrowia wynikających z nadmiernego i długotrwałego przebywania w hałasie,

 

* kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo i życie własne oraz innych, uczenie zdrowego stylu życia,

 

 

 

* poznanie podstawowych zasad poruszania się w ruchu drogowym,

* wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu kołowego.

* przeprowadzenie zajęć na temat tego co robić, aby być silnym i zdrowym i, aby zapobiegać nadwadze, niedowadze i wadom postawy

 

* przeprowadzenie zajęć na temat środków szkodliwych dla zdrowia i uzależniających ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy

 

* przeprowadzenie zajęć dotyczących problematyki skutków przebywania w nadmiernym hałasie

 

 

 

* przeprowadzenie zajęć dotyczących sposobów na skuteczne i bez agresji rozwiązywanie konfliktów

* zabawy ruchowe i zajęcia wizualizacyjne wyciszające agresję,

* realizacja programów profilaktycznych

 

* zabawy symulacyjne

– wycieczki,

– konkursy,

– wizyty w bibliotece,

– kino,

– teatr,

– zajęcia pozalekcyjne,

– zajęcia sportowe,

– konkursy,

* pogadanki połączone z instruktażem,

* ćwiczenia symulacyjne,

* rozmowy indywidualne,

* spotkania z przedstawicielem Policji,

*instruktażowe

rozmowy indywidualne,

* uczestnictwo w konkursach na temat bezpieczeństwa na drogach

*uczeń wie w jaki sposób należy pielęgnować swoje ciało i psychikę,

 

 

*uczeń zna szkodliwe i uzależniające właściwości alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy, leków itp.

 

*uczeń zna skutki nadmiernego i długotrwałego przebywania w hałasie,

 

 

 

 

*uczeń potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i innych,

 

* uczeń radzi sobie z napięciem,

 

 

 

* uczeń umie zachować się w sytuacjach zagrożenia,

* uczeń uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

* uczeń zna zasady poruszania się po jezdni,

* uczeń stosuje przepisy podczas poruszania się po jezdni,

 

 

Klasa II

Cele Zadania Sposoby realizacji Osiągnięcia uczniów
Cel. I

 

Wdrażanie do życia w społeczności klasowej i szkolnej

*wdrażanie do przestrzegania Statutu,

 

* rozwijanie umiejętności,

postrzegania własnej osoby na tle grupy rówieśniczej,

 

* rozwijanie umiejętności nazywania i rozumienia swoich uczuć,

 

* kształtowanie umiejętności uczestniczenia w grupie,

 

 

* kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami,

 

 

*kształtowanie postawy koleżeństwa,

 

 

 

 

 

 

* zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,

*zaznajomienie z wybranymi treściami Statutu,

 

 

* przeprowadzenie zajęć na temat niepowtarzalności jednostki ludzkiej,

 

 

* przeprowadzenie zajęć dotyczących przeżywania różnych uczuć w różnych sytuacjach,

 

– zajęcia pozalekcyjne,

– wycieczki,

– uroczystości i imprezy klasowe i szkolne,

 

* przeprowadzenie zabaw sytuacyjnych pokazujących w jaki sposób możemy radzić sobie w sytuacjach trudnych,

 

* kontrakt kodeksu   między nauczycielem

a uczniem,

* przeprowadzenie zajęć uświadamiających uczniom jak, gdzie i kiedy należy szukać pomocy,

* zorganizowanie zespołów pomocy koleżeńskiej,

 

* zajęcia warsztatowe dla rodziców w zakresie pomocy dziecku w pokonywaniu trudności szkolnych,

* zajęcia wyrównawcze,

* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

* zajęcia logopedyczne,

* pomoc koleżeńska,

* współpraca z poradnią psyhologiczno – pedagogiczną,

* współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami

 

*uczeń zna i stosuje wybrane treści Statutu,

 

 

* uczeń zauważa i akceptuje podobieństwa i różnice między sobą a pozostałymi członkami grupy,

 

* uczeń nazywa i akceptuje swoje uczucia a także uczucia innych ludzi

 

 

* uczeń uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

* uczeń respektuje prawa i obowiązki ucznia,

 

 

*uczeń zwraca się o pomoc do rówieśników i osób dorosłych w trudnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

 

*uczeń przestrzega zasad kontraktu,

* uczeń umie udzielić koleżeńskiej pomocy,

 

 

 

 

 

 

* uczeń korzysta z różnych form zajęć szkolnych,

Cel II

Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* kształtowanie postawy ograniczonego zaufania do osób nieznanych,

*uświadomienie uczniom szkodliwości substancji uzależniających,

*zapobieganie aktom przemocy i agresji,

 

 

* zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu,

 

 

 

 

 

 

 

* wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,

* rozwijanie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas

podróży

 

* przeprowadzenie zajęć na temat tego, jak należy zachowywać się w stosunku do osób chorych,

* pedagogizacja rodziców,

*przeprowadzenie zajęć nawiązujących do na tematu   dzieci sięgają po środki zmieniające świadomość,

* zabawy ruchowe, sytuacyjne

* edukacja filmowa,

 

* zajęcia pozalekcyjne,

* zajęcia sportowe,

* wycieczki,

*kino,

* teatr,

* udział w uroczystościach i imprezach szkolnych,

* konkursy,

 

* pogadanki,

* ćwiczenia symulacyjne,

*spotkania z policjantem,

* konkursy,

* rozmowy indywidualne,

*wycieczki autokarowe,

 

 

 

 

* uczeń rozumie, dlaczego nie może ufać nieznajomym,

* uczeń wie, co to jest uzależnienie,

* respektuje prawa i obowiązki,

*uczeń poznaje sposoby odpoczywania,

* uczeń zna sposoby wyciszania agresji,

* uczeń radzi sobie z trudnymi emocjami,

 

 

 

* uczeń bierze udział w życiu klasy i szkoły,

* kulturalnie zachowuje się w czasie spacerów

 

 

 

 

 

 

*uczeń zna przepisy ruchu drogowego,

 

*uczeń zna zasady kulturalnego zachowania się i przestrzega ich podczas podróży,

 

 

Klasa III

 

Cele Zadania Sposoby realizacji Osiągnięcia uczniów
Cel 1.

 

Wdrażanie do życia w społeczności klasowej i szkolnej

*wdrażanie do przestrzegania obowiązków i praw ucznia,

 

* rozwijanie umiejętności postrzegania własnej osoby na tle rówieśników,

 

* rozwijanie umiejętności nazywania i rozumienia swoich uczuć,

 

* kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami.

 

 

 

 

 

 

 

* wyrabianie postawy koleżeństwa,

 

 

* zapobieganie niepowodzeniom,

*zapoznanie uczniów z wybranymi treściami Statutu,

 

*przeprowadzenie zajęć na temat tego, jak wszyscy tworzymy klasę oraz atmosferę tej klasy,

 

*przeprowadzenie zajęć na temat różnorakich przeżyć i towarzyszącym im uczuciom,

 

 

* zawarcie kontraktu klasowego,

* pedagogizacja rodziców,

– przeprowadzenie zajęć dla rodziców w zakresie pomocy dziecku w sytuacjach trudnych,

– przeprowadzenie zajęć nt. Jak ustrzec dziecko przed szkodliwym wpływem Internetu

 

 

* organizowanie pomocy koleżeńskiej

* przeprowadzenie zajęć na temat tego jak zasłużyć na miano dobrego przyjaciela

 

* zajęcia logopedyczne,

*zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

* koła zainteresowań,

* współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami,

* współpraca z rodzicami,

*uczeń respektuje prawa i obowiązki ucznia,

 

 

* uczeń rozumie na czym polegają wzajemne relacje w grupie,

 

 

* uczeń wie, że emocje towarzyszą nam w różnych sytuacjach,

 

 

*uczeń rozumie jak trudno jest pozostawać

w sytuacji, gdy ktoś nas odrzuca,

 

* uczeń przestrzega zasad zawartych w kontrakcie,

* uczeń stara się szanować innych,

* uczeń jest odpowiedzialny za swoje zachowanie,

 

* uczeń wie, co to znaczy być dobrym kolegą,

 

 

* uczeń nie jest obojętny na niepowodzenia innych,

*uczeń bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, korzysta z różnych form pomocy,

 

Cel II

 

Dbanie o zdrowie swoje

i innych.

* kształtowanie postawy ograniczonego zaufania do osób nieznanych,

* zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania substancji uzależniających,

 

* uświadomienie uczniom szkodliwości dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikających z powodu stosowania przemocy i agresji,

 

* uczenie sposobów spędzania wolnego czasu,

 

 

 

 

* wdrażanie do stosowania poznanych przepisów ruchu drogowego,

 

 

* uczenie sposobów zachowania się na ulicy, podwórku, w parku itp.

 

 

 

* wyrabianie nawyku odpowiedzialnego zachowania się podczas podróży autobusem, pociągiem i rowerem.

* przeprowadzenie zajęć pod hasłem „Dlaczego NIE”,

* współpraca z rodzicami ,

 

 

 

 

 

* przeprowadzenie zajęć na temat zastępowania agresji zachowaniami konstruktywnymi,

 

 

 

 

* zajęcia pozalekcyjne,

*udział w konkursach,

* uczestnictwo w życiu szkoły i klasy,

*wycieczki,

* korzystanie z różnych form wypoczynku,

 

* spacery,

* ćwiczenia symulacyjne,

* instruktaż,

* pogadanki,

 

* instruktaż,

* pogadanki,

* rozmowy indywidualne,

*ćwiczenia sytuacyjne,

*konkursy,

 

*ćwiczenia symulacyjne,

* opracowanie regulaminu wycieczki,

* egzamin na kartę rowerową.

 

 

* uczeń rozumie, kiedy

i dlaczego należy odmawiać w sytuacjach zagrożenia,

 

* uczeń zna zagrożenia dla zdrowia i życia,

 

 

 

* uczeń zna sposoby radzenia sobie z agresją innych,

 

 

 

 

* uczeń wie, w jaki sposób zorganizować sobie wolny czas,

*uczeń uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

 

 

 

* uczeń zna i stosuje przepisy ruchu drogowego,

 

 

 

* uczeń kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,

 

 

 

 

* uczeń przestrzega bezpieczeństwa i zasad dotyczących podróżowania.

 

Klasa IV

 

Cele Zadania Sposoby realizacji Osiągnięcia uczniów
Cel I

 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* rozwijanie zdolności, talentów

i predyspozycji każdego ucznia, efektywne wykorzystanie wolnego czasu,

 

* wzmacnianie działań chroniących przed agresją,

 

* uświadomienie, że wszelkie zjawiska przemocy są naruszeniem dóbr i praw człowieka,

 

* zapobieganie aktom przemocy,

 

 

 

*ustalenie norm i sankcji za nieprzestrzeganie tych norm,

 

 

*zachęcanie do otwartości w relacjach:

nauczyciel-uczeń,

uczeń-nauczyciel

 

*zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,

* wspólne poszukiwanie poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych,

 

 

 

*pogadanki,

*oddziaływania wychowawcze,

 

* przypomnienie praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

* przedstawienia profilaktyczno-edukacyjne

 

 

* dyżury nauczycieli,

*pogadanki,

*rozmowy indywidualne z uczniami,

 

*kontrakt zawarty między wychowawcą a uczniem,

*kodeks ucznia,

 

*praca wychowawcza nauczycieli,

 

 

 

 

*zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

*pomoc koleżeńska,

*koła zainteresowań,

*koła przedmiotowe,

*zajęcia logopedyczne,

*współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

*współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami,

* uczeń ma pozytywny obraz samego siebie,

 

 

 

 

*uczeń stara się panować nad swoimi emocjami

 

*uczeń prezentuje postawy otwartości,

 

 

 

 

*uczeń ma świadomość swoich czynów,

 

 

 

* uczeń umie ponosić konsekwencje,

 

 

 

*uczeń potrafi wyrazić w sposób kulturalny własną opinię,

*uczeń jest tolerancyjny,

 

 

*uczeń korzysta z różnych propozycji szkoły w tym zakresie,

 

 

 

 

 

 

 

Cel II

 

Motywowa

nie do prowadzenia zdrowego stylu życia

 

* poznanie zasad dotyczących higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy ucznia,

 

* definicja substancji odurzającej, zapoznanie z negatywnym wpływem substancji odurzających na organizm dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy

 

* kształtowanie postaw dotyczących troski o bezpieczeństwo własne i innych,

 

* uczenie się umiejętności obrony przed naciskami ze strony otoczenia, rówieśników i osób

dorosłych,

 

*rozwijanie umiejętności podstawowych zasad zachowania się pieszego i rowerzysty,

 

 

 

 

*uczenie umiejętności bezpiecznego zachowania się podczas podróży, wycieczek,

 

* pogadanki,

*zajęcia w ramach przedmiotu WDŻ,

 

 

*realizacja programu na lekcjach przyrody,

*spotkania z policjantem, terapeutą,

* realizacja programów profilaktycznych

 

 

 

 

 

* zajęcia profilaktyczne ,

 

 

 

* pedagogizacja rodziców,

*warsztaty,

 

 

 

*spacery,

*wycieczki piesze,

*pogadanki,

*ćwiczenia symulacyjne,

*rozmowy indywidualne,

*spotkania z policjantem,

 

*ustalenie regulaminu wycieczek,

*wycieczki,

*wyjazdy,

*spacery,

*pogadanki,

*instruktaż,

*lekcje przedmiotowe,

*zajęcia sportowe,

*rozmowy indywidualne,

*ustalenie zasad podróżowania,

 

* uczeń zna zasady higieny osobistej i zdrowego żywienia,

 

 

* uczeń zna negatywne skutki zażywania substancji odurzających,

 

 

 

 

 

 

*uczeń umie troszczyć się o bezpieczeństwo własne i innych, nie stwarza sytuacji zagrażających życiu własnemu i innych

*uczeń umie bronić się przed agresją grupy,

*uczeń potrafi powiedzieć „nie”,

 

 

 

 

*uczeń zna i stosuje podstawowe zasady zachowania się pieszych,

*uczeń zna znaki drogowe i stosuje się do nich,

 

 

 

*uczeń przestrzega zasad podróżowania i stosuje przepisy bezpieczeństwa,

 

Klasa V

 

Cele Zadania Sposoby realizacji Osiągnięcia uczniów
Cel I

 

Zapobieganie zachowaniom   agresywnym

*kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie,

 

* uczenie młodzieży polubownego załatwiania spraw (bez przemocy)

 

* kształtowanie umiejętności odróżnienia zachowań pozytywnych od negatywnych,

 

*kształtowanie prawidłowych relacji na płaszczyznach nauczyciel-uczeń

uczeń-nauczyciel,

 

* zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,

 

* uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych,

* zajęcia warsztatowe,

 

* przedstawienia profilaktyczno-edukacyjne,

*godziny wychowawcze,

 

 

*tworzenie „kodeksu zachowań”,

 

 

 

* zajęcia warsztatowe,

* praca ogólnowychowawcza,

* przypomnienie treści Konwencji Praw Dziecka,

 

*zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

*pomoc koleżeńska,

*koła zainteresowań,

*koła przedmiotowe,

*zajęcia logopedyczne,

*współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

*współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami,

 

* uczniowie mają pozytywny obraz samych siebie,

 

*uczeń potrafi polubownie załatwiać swoje sprawy,

 

 

*uczeń umie odróżniać zachowania pozytywne od negatywnych,

 

 

*uczeń zna zasady prawidłowych relacji i przestrzega tych zasad,

 

 

 

*uczeń korzysta z różnych propozycji szkoły,

Cel II

 

Motywowanie do preferowania zdrowego stylu życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* zapoznanie z rolą sportu, czynnego wypoczynku i rozwijania zainteresowań,

 

* prowadzenie rozmów na temat poszanowania godności ludzkiej i koleżeństwa,

 

* przypomnienie wiadomości dotyczących negatywnego wpływu środków odurzających, dopalaczy, nikotyny i alkoholu na organizm człowieka,

 

* poznanie zasad bezpieczeństwa własnego i innych,

poznanie zasad postępowania w przypadku różnych oparzeń,

 

* uczenie się „sztuki odmawiania”,

 

*wyrabianie nawyku przestrzegania zasad zachowania się pieszego i rowerzysty,

 

 

*kształtowanie nawyku stosowania zasad bezpieczeństwa podczas podróży środkami lokomocji,

 

 

*poznanie zasad dotyczących higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania,, zdrowego żywienia i higieny pracy

* uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i innych formach pracy pozalekcyjnej,

* udział w zawodach sportowych,

 

*przypomnienie   zapisów Konwencji Praw Dziecka oraz Deklaracji Praw Człowieka

 

 

* konkursy,

* pogadanki,

* zajęcia profilaktyczne,

 

 

 

* lekcje profilaktyczne

 

 

 

 

* zajęcia warsztatowe,

* pedagogizacja rodziców,

 

*spacery,

*wycieczki rowerowe,

*pogadanki,

*spotkania z policjantem,

 

*wycieczki,

*spacery,

*ćwiczenia symulacyjne,

* instruktaż,

* regulamin wycieczek,

 

*zajęcia w ramach WDŻ,

* spotkania z pielęgniarką,

* pogadanki,

* uczniowie znają rolę sportu i czynnego wypoczynku oraz rozwijają swoje zainteresowań,

 

* uczniowie szanują się wzajemnie,

 

 

 

*uczeń zna skutki zażywania środków odurzających, dopalaczy, palenia papierosów i spożywania alkoholu,

 

 

 

*uczeń umie troszczyć się o bezpieczeństwo własne i innych oraz udzielić pierwszej pomocy,

 

 

* uczeń potrafi „bronić się” przed naciskiem grupy,

 

*uczeń bezpiecznie porusza się po ulicy,

 

 

 

 

*uczeń stosuje zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas podróżowania autokarem, rowerem itp.

 

 

 

*uczeń stosuje się do zasad higieny osobistej, prowadzi zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny pracy

 

Klasa VI

 

Cele Zadania Sposoby realizacji Osiągnięcia uczniów
Cel I

 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ćwiczenia afirmujące, podnoszące samoocenę, uczenie samoakceptacji,

 

 

* kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami,

 

 

 

 

* zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i zapobieganie przemocy,

 

* zajęcia warsztatowe

*udział w zajęciach pozalekcyjnych,

* analiza tekstu literackiego „Niezapomniana lekcja”,

 

* przypomnienie Konwencji Praw Dziecka,

 

 

 

 

 

*zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

*pomoc koleżeńska,

*koła zainteresowań,

*koła przedmiotowe,

*zajęcia logopedyczne,

*współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

*współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami,

 

* uczeń umie akceptować samego siebie,

 

*uczeń jest odpowiedzialny

za bezpieczeństwo własne i innych,

 

*uczeń nie boi się wyrażać własnych opinii,

*uczeń stara się szanować cudzą godność,

*uczeń jest tolerancyjny wobec „inności”,

*uczeń nie przechodzi obojętnie wobec negatywnych zachowań,

 

*uczeń korzysta z różnych propozycji szkoły,

Cel II

 

Motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia

* przypomnienie informacji o negatywnych skutkach zażywania środków odurzających, dopalaczy, palenia papierosów i spożywania alkoholu oraz ich wpływie na organizm człowieka,

 

* kształtowanie postaw troski o życie własne i

innych,

* programy profilaktyczne,

 

* przedstawienia profilaktyczno-edukacyjne,

 

* opowiadania literackie

 

 

 

*lekcje profilaktyczne

* pogadanki na godzinie wychowawczej

* uczeń zna rodzaje środków uzależniających i ich wpływ na organizm człowieka,

 

*uczeń zna swoje dobre i słabe strony,

*uczeń umie radzić sobie ze stresem,

 

 

 

*uczeń troszczy się o własne zdrowie i zdrowie innych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* wyrabianie umiejętności radzenia sobie z presją grupy

* rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, zalet i wad,

 

* wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem,

 

* uczenie się udzielania pierwszej pomocy w razie omdlenia, oparzenia itp.

 

* wdrażanie do poznawania własnego ciała,

 

 

 

*motywowanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

 

*utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym,

* przedstawienia profilaktyczno-edukacyjne,

* zajęcia warsztatowe,

* godziny wychowawcze,

* WDŻ,

 

 

*zajęcia warsztatowe,

* godziny wychowawcze,

 

* pedagogizacja rodziców,

* pogadanki i zajęcia warsztatowe na temat bezpieczeństwa na co dzień

 

* realizacja programu „Między nami kobietkami – dziewczętami kl.VI”

* pogadanki,

* WDŻ,

 

*pogadanki,

*spotkania z policjantem,

 

 

*pogadanki,

*rozmowy indywidualne,

*wycieczki,

*spacery,

*lekcje przedmiotowe,

*uczeń potrafi przeciwstawić się naciskom grupy,

 

 

 

 

*uczeń potrafi radzić sobie w sytuacjach stresowych,

 

*uczeń potrafi udzielać pierwszej pomocy,

 

 

 

*uczeń zna zmiany zachodzące w jego ciele,

 

 

 

 

*uczeń zna przepisy ruchu drogowego i wie dlaczego należy ich przestrzegać,

 

 

*uczeń stosuje w codziennym życiu zasady bezpieczeństwa i wie, co może być przyczyną wypadku.

 

Działania skierowane do rodziców:

 

Zadania Formy realizacji
Informowanie rodziców o pracach szkoły 1.      Zapoznanie rodziców z obowiązującymi dokumentami szkoły

2.      2. Prowadzenie zajęć otwartych

Informowanie rodziców o pracy dziecka w szkole 1.      Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu podczas zebrań rodzicielskich

2.      Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą

3.      Indywidualne spotkania rodziców ze specjalistami

4.      Notatki z rozmów z rodzicami

5.      Indywidualne rozmowy rodziców z dyrektorem szkoły

Współpraca z rodzicami 1.      Pomoc rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych

2.      Systematyczna współpraca z radą rodziców

Pedagogizacja rodziców Spotkania ze specjalistami

 

 

Działania skierowane do nauczycieli:

 

Zadania Formy realizacji
Propagowanie kursów i szkoleń Informowanie nauczycieli o dostępnych kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych poza szkołą
Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego Organizowanie szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej na terenie szkoły
Propagowanie literatury dotyczącej profilaktyki uzależnień 1.      Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień

2.      Kącik profilaktyczny dla nauczycieli w bibliotece szkolnej

 

 

Program jest ewaluowany w następujący sposób:

– ankietowanie uczniów po każdym etapie edukacyjnym

– obserwacje zachowań uczniów podczas np. uroczystości szkolnych, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, wycieczek itp.

– analiza dokumentacji szkolnej