Test diagnostyczny/egzamin próbny

  1. W dniach 17,18,19 marca odbędzie się stacjonarnie w szkole próbny egzamin ósmoklasisty.

  1. Uczniów uczących się zdalnie w szkole proszę i o nieprzychodzenie do szkoły w dniach egzaminu próbnego.
  1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
  1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
  1. W dniach 17,18,19 marca 2021r. uczniowie klas 8 nie mają zajęć dydaktycznych, pozostali uczniowie kontynuują zdalną naukę, a za nauczycieli nieobecnych z powodu pracy w komisjach egzaminacyjnych będą przypisane zastępstwa lub lekcje zostaną odwołane. Informacja dostępna będzie w e-dzienniku.