”Z kulturą mi do twarzy”

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła po raz czwarty brała udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10).

Głównym celem projektu było:

– Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
– Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
– Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
– Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.