Zasady działania świetlicy

Nauczyciele świetlic szkolnych informują, że:

  1. O zwolnieniu dziecka i samodzielnym wyjściu z zajęć świetlicowych, rodzice są zobowiązani powiadamiać pisemnie lub przez e-dziennik.
  2. Odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy, a w przypadku osób dojeżdżających z chwilą przyjazdu do szkoły.
  3. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby upoważnione zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic. Innym osobom dziecko nie zostanie wydane.
  4. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie uczeń posiadający pisemną zgodę.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej 6.45-15.15.